Новини и полезно

Оценка на РИОСВ Неолитно селище

Оценка РИОСВ Неолитно селище

на основание чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

“ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК” АД И ОБЩИНА ВЕТРИНО

ОБЯВЯВАТ

на заинтересованите лица и обществеността своето инвестиционно предложение за изграждане на:

“Изложбена сбирка за експонати с градински и паркови елементи, с цел културни прояви”.

Инвестиционното предложение се състои в изработване на Подробен устройствен план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти УПИ ХV - 152 и УПИ ХVІ – 152, кв.17, по плана на с. Неофит Рилски, Община Ветрино, Област Варна, с цел обединяване на двата имота в нов УПИ ХVІІ – 152 “за култура”, кв.17, промяна начина на отреждане на имота от устройствена зона “Жм” /жилищна/, в “Оо” /обществено обслужваща/.

В имота ще се разположат паркови и архитектурни елементи, свързани с културната история на страната. Съществуващите сгради се запазват, като само ще се освежи и дооформи архитектурният им облик и се заздрави конструкцията. На някои от тях ще се смени предназначението.

Обслужващата инфраструктура, захранване с вода и електрическа енергия е съществуваща, за което са взети съответните становища от експлоатационните дружества.

Пътната инфраструктура няма да бъде променяна, подходът към имота е съществуващ.

 

Инвестиционното предложение не предполага вредно въздействие върху околната среда и няма да доведе до нарушаване на екологичното равновесие в района. За отпадните води ще се изгради локална пречиствателна станция, чиято условно чиста вода ще се ползва за поливане на зелените площи в имота.

 

Инвестиционното предложение /ИП/, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от “Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони”, /Наредбата за ОС, приета с ПМС №201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г./, подлежи на оценка за съвместимостта със ЗЗ, чрез процедура за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на защитени зони /ЗЗ/ от мрежата “Натура 2000”. Най близките ЗЗ са “Провадийско-роякско плато” с код ВG 0002038, определена съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие /ДВ бр.77 от 2002 г., с изм. и допълн./ и ЗЗ “Провадийско-роякско плато” с код ВG 0000104, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от същия Закон.

Вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се очаква да е нулева, предвид отдалечеността на имота от тях.

Генерираните отпадъци както при промяна статута на имота, така и при експлоатацията му след реализиране на ИП ще са в ограничени количества и ще се предават на фирми, притежаващи съответните сертификати и лицензи за поемане и оползотворяване на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците. 

Писмени становища и мнения се приемат в 15 дневен срок в Община Ветрино, РИОСВ – Варна, ул. “Ян Палах” №4 и на e-mail: office@treasure.bg