Новини и полезно

 Тракийският език

Тракийският език

Езикът на траките принадлежи към индоевропейското семейство. На него говорят тракийските племена в Югоизточна Европа – в пространството от Карпатите до Егейско море и от Черно море до басейните на Морава и Вардар. На североизток, по думите на Херодот, Тракия достига до Скития, като границата не е постоянна, а се колебае. 

 Сведението на Херодот, че река Ангрос (Западна Морава) извира от страната на илирите, а после тече през земите на тракийското племе трибали, е основанието за определяне на западната езикова граница. На югозапад течението на р. Аксиос (дн. Вардар) се приема за граница между траки и македони, но тракийската територия в историческо време е ограничена от македонската експанзия. Въпреки това траки живеят в Македония и дори на юг – в Тесалия – чак до римската епоха. Към тракийското езиково пространство освен европейската територия трябва да се причисли и Северозападна Мала Азия (преди всичко Витиния) поради сведенията на античните автори за преминаване на тракийски племена от европейската част на Тракия в Мала Азия и наличието на ономастичен материал с тракийски произход от тази територия.

 

 Хронологически съществуването на тракийския език се разполага в периода от настаняването на тракийски племена на Балканския полуостров до края на Античността. Тъй като няма идентифициран друг по-ранен индоевропейски пласт в пределите на очертаната по-горе територия, то най-вероятно настаняването на носителите на индоевропейски диалект, формирал познатия ни от историческата епоха тракийски език, се осъществява някъде през ранната бронзова епоха, т.е. през третото хилядолетие пр.Хр. Отмирането на тракийския език става след настаняването на славянските племена на полуострова и асимилирането на траките от тях, въпреки че е възможно отделни групи, говорещи тракийски, да са просъществували още известно време.